Anatolian Shepherd Dog

When you look into the eyes of an Anatolian, you're looking into their soul.

Snow Photos

Tayyar
0
Raven
0
Kazara
0
Raven
0
Kazara, Atakan, Pasa, Raven and Tayyar
0
Pasa
0
Kazara, Atakan and Raven
0
Atakan
0
Kazara and Atakan
0
Atakan
0
Atakan
0
Kazara, Raven and Atakan
0
Pasa and Tayyar
0
Kazara and Pasa
0
Pasa, Kazara and Raven
0
The whole group
0
Tayyar and Kazara
0
Pasa, Raven and Tayyar
0
Pasa
0
Tayyar
0
Pasa
0
Tayyar
0
Tayyar
0
Tayyar
0
Tayyar and Pasa
0
Kazara
0
Raven, Kazara and Pasa
0
The whole group
0
Pasa
1
Pasa
0
Tayyar
0
Tayyar
0
Pasa
0
Tayyar
0
Tayyar
0
Raven, Kazara and Tayyar
0
The whole group
0
Kazara
0
Pasa
0
Raven
0
Raven
0
Raven
0
Kazara
0
Kazara
0
Pasa
0
Kazara, Tayyar and Pasa
0
Tayyar
0
Pasa
0
Raven
0
Pasa
0
Pasa
0
Pasa
0
Raven
0
Tayyar
0
The whole group
0
Pasa and Tayyar
0
Tayyar and Pasa
0
The whole group
0
Pasa and Raven
0
Raven
0
121 - 180 of 233 Photos
Rss_feed